„Томбола за 30 електрически скутера“

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Рекламна кампания „Томбола за 30 електрически скутера“ (Кампанията) се организира и провежда от „БИЛЛА България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България” № 55 (БИЛЛА).

 

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Кампанията се организира и провежда във всички магазини BILLA на територията на България.

 

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Кампанията започва на 23.05.2019 г. и продължава до 19.06.2019 г. включително.

 

4.  ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

4.1. С участието си в Кампанията участниците приемат изложените тук oфициални правила.

4.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на Кампанията на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, и в магазините BILLA.

4.3. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване по реда, посочен в т. 4.2. по-горе.

 

5.  ТОМБОЛА

5.1. На 20.06.2019 г. ще бъде изтеглена томбола. За тегленето ще бъде съставен протокол, в който ще бъдат посочени печелившите и изтеглените резерви.

5.2. Наградите, които могат да бъдат спечелени, са 30 бр. електрически скутера с мощност 1500 W и пробег до 60 км, модел Motoretta D1.

5.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

6.1.Право на участие в томболата имат всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, които са направили покупка с клиентска карта BILLA при условията, описани по-долу.

6.2. За участие в томболата е необходимо в периода на Кампанията да бъде извършена еднократна покупка в магазин BILLA на стойност минимум 30 лв. с клиентска карта BILLA Card.

При покупката на касовия бон се отпечатва сериен номер, който клиентът следва да регистрира на www.billapromo.bg за участие в томболата до 19.06.2019 г. За всеки допълнителни 30 лв. покупка с карта BILLA в периода на кампанията, клиентът получава на касовия бон допълнителен сериен номер, който може да регистрира за участие в томболата.

 

Пример 1: Клиентът е направил покупка с BILLA карта на стойност 35 лв. На касовия бон се отпечатва 1 сериен номер, който може да бъде регистриран за участие в томболата.

 

Пример 2: Клиентът е направил покупка с BILLA карта на стойност 80 лв. На касовия бон се отпечатват 2 серийни номера, всеки от които може да бъде регистриран за участие в томболата.

 

6.3. Заявяването за участие в седмичната томбола се извършва по следния начин: на www.billapromo.bg клиентът регистрира всички цифри от серийния номер на касовия бон, с който е направил покупката, която му дава право за участие в томболата. Клиентът може да регистрира повече от един сериен номер. При регистрацията клиентът предоставя следните данни: име и фамилия, телефонен номер и електронна поща. Клиентът трябва да запази касовия бон за покупката, тъй като представянето на касовия бон е едно от условията за получаване на наградата, ако отпечатаният на него сериен номер бъде изтеглен като печеливш.

 

7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. На 20.06.2019 г. ще бъдат изтеглени 30 печеливши серийни номера и 30 резерви. Тегленето се извършва на случаен принцип, като в тегленето участват само валидни серийни номера, генерирани от системата при участие в томболата и надлежно регистрирани от участниците по реда на т. 6.3. по-горе. Ако при регистрацията в резултат на техническа грешка клиент е регистрирал неверен/непълен сериен номер, този номер не участва в тегленето.

7.2. За резултатите от тегленето се съставя констативен протокол, който се подписва от представител на БИЛЛА, представител на „КЪНЕКТ МИ“ ЕООД (действащо като подизпълнител на БИЛЛА) и се заверява от нотариус.

 

8. ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ

8.1. На 21.06.2019 г. изтеглените печеливши серийни номера ще бъдат обявени на www.billapromo.bg. Освен серийните номера се обявяват: две имена на печелившите (имената, с които са се регистрирали за участие в томболата) и телефонните им номера без последните 3 цифри.

8.2. В срок от 10 (десет) календарни дни, считано от обявяването на печелившите по реда на т. 8.1., всеки от печелившите трябва да се обади на телефон 0700 120 10 (на цената на един градски разговор според тарифния план) и да предостави следните данни за получаване на наградата си: данни за идентификация – две имена и номер на карта BILLA, информация в кой магазин BILLA би искал да я получи. Ако печеливш не се свърже на клиентския телефон и не предостави посочените данни в гореописания срок, той губи правото да получи наградата си. В този случай за получаване на наградата се свързваме по телефона с изтеглената резерва в 5-дневен срок от изтичане на срока по изречение първо.

8.3. Наградата се получава в избрания от печелившия магазин BILLA. Крайният срок за получаване на наградата е 31.07.2019 г., при условие, че печелившият е предоставил всички необходими данни за получаване на наградата по реда на предходните точки. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни.

 

9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградите се получават в избрания от печелившия магазин BILLA. При получаване на наградата печелившият трябва да предостави: клиентска карта BILLA, с която е направил покупката, касов бон за покупката с отпечатания на него сериен номер, регистриран за участие в томболата, и да удостовери самоличността си с документ за самоличност. При несъвпадане на номера на клиентска карта BILLA с отпечатания на касовия бон клиентски номер или при несъвпадане на серийния номер на касовия бон с изтегления печеливш сериен номер, спечелилият участник губи правото да получи награда.

9.2. За получаването на наградата се подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра.

9.3. Стойността на получената награда подлежи на облагане с 10% окончателен данък, който се удържа и внася от БИЛЛА по реда на чл. 201 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

9.4. В случай, че спечелил участник не отговоря на някое от изискванията, посочени в настоящите официални правила за провеждане на Кампанията, същият губи правото да получи награда.

9.5. БИЛЛА не носи отговорност в случай, че клиент не е успял да се регистрира за участие в томболата, поради технически проблем с уеб сайта. Възможно е регистрацията да е временно недостъпна, поради голям брой заявки за регистрация.

9.6. БИЛЛА не носи отговорност спрямо спечелил участник, предоставил невалиден имейл за контакт или неявил се да получи наградата в указания срок.

 

10. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

10.1. БИЛЛА има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това на интернет адрес www.billa.bg и в магазините BILLA.

10.2. При прекратяване на Кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на клиентите.

 

Дата: 23.05.2019 г.

                

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

1. BILLA обработва данните на клиентите, предоставени във връзка с Кампанията, в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), както следва:

Администратор на личните данни: „Билла България ЕООД“, адрес: гр. София, бул. „България“ № 55.

Данни за контакт на длъжностното лице по защита на данните: mydata@billa.bg.

Цел на обработване на личните данни: провеждане на томбола от администратора.

Правно основание за обработване на личните данни: информирано съгласие на субектите на данни по чл. 6, пар. 1, б. А) от ОРЗД, които приемайки условията на Кампанията се съгласяват с обработването на предоставените лични данни.

Получатели/категории получатели на личните данни: при необходимост данните могат да бъдат прехвърляни към други дружества от REWE Group, свързани с администратора и установени в ЕС, както и на подизпълнители на администратора.

Срок за съхранение на личните данни: данните на участниците, които не са определени като спечелили или не са получили наградите по реда на тези Официалните правила, ще бъдат унищожени до 6 (шест) месеца, считано от тегленето на томболата, освен ако администраторът няма друго основание да ги обработва (например за целите на предоставената на субекта на данни карта БИЛЛА). Данните на спечелилите участници, получили награди, ще бъдат обработвани за период от 5 (пет) години, считано от тегленето на томболата или за по-дълъг срок, ако администраторът има друго основание за това. След изтичането на сроковете за обработване, данните се унищожават, за което се съставя протокол.

Права на субектите на данни:

Право на достъп: Субектът на данни има право на достъп до отнасящите се до него лични данни, включително копие от личните му данни, които са в процес на обработване.

Право на коригиране: Субектът на данни може да поиска администраторът да коригира негови неточни лични данни без неоснователно забавяне.

Право на изтриване: Субектът на данни може да упражни право на изтриване в следните случаи: когато обработването на данните е незаконосъобразно, когато личните данни не са необходими повече за целта, за която са събрани и съответно обработвани, когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на българското законодателство или правото на ЕС. Правото на изтриване не може да бъде упражнено, ако за администратора съществува законово основание да продължи обработването на данните независимо от волята на субекта на данни.

Право на ограничаване на обработването: Субектът на данни има право да изиска от администратора ограничаване на обработването на личните му данни в случаите, предвидени в ОРЗД.

Право на пренасяне на данни: Субектът на данни има право да получи данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърли на друг администратор без възпрепятстване от страна на администратора.

Право на оттегляне на съгласието: Субектът на данни има право по всяко време да оттегли съгласието си за обработване на данните му за целите, описани по-горе, като отправи изрично изявление за това до администратора. В този случай администраторът може да продължи да обработва данните, ако са налице основания за това, които имат приоритет пред волята на субекта на данни.

Право на подаване на жалба до надзорен орган: Субектът на данни има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни, ако счита, че обработването на личните му данни нарушава ОРЗД. Упражняването на това право не засяга други предвидени от закона административни или съдебни средства за правна защита.

 

2. С регистрацията за участие в томболата участниците доброволно дават изричното си съгласие предоставените лични данни да бъдат обработвани от БИЛЛА за целите на настоящата Кампания.