ПРАВИЛА
НА КАМПАНИЯ „СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ С ГРИЛЛА Е В БИЛЛА“

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА
1.1. Кампания „СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ С ГРИЛЛА Е В БИЛЛА” се организира и провежда от „БИЛЛА
България” ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404,
бул. „България” № 55 (БИЛЛА).
1.2. С УЧАСТИЕТО СИ В КАМПАНИЯТА УЧАСТНИЦИТЕ приемат и се съгласяват да спазват
изложените тук правила („Правилата“).
1.3. Правилата на кампанията са публично оповестени и са достъпни за целия период на
кампанията на интернет страницата на БИЛЛА www.billa.bg, www.billapromo.bg и в магазини
BILLA.
1.4. БИЛЛА си запазва правото да допълва и променя Правилата, като промените влизат в сила
след предварителното им оповестяване на www.billa.bg, www.billapromo.bg и в магазини
BILLA.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1 Кампанията стартира на 18.05.2023г. и продължава до 31.05.2023г. включително.
3.2 При покупка на стока/стоки в магазин BILLA на обща стойност минимум 10 (десет) лева, в която
е закупен и продукт с бранд Ариана, Pepsi, Maggi, собствените марки на БИЛЛА Българска
ферма (свежо месо) или Grill Party, с един касов бон в периода от 18.05.2023г. до 31.05.2023г.
включително, клиентът има право да участва в игра за спечелване на следните видове награди:
3.2.1. Моментни награди:
 Виртуален пакет от 6 броя Pepsi Max кен, 0,33л.;
 Стек по 6 броя бира Ариана кен, 0,5л.;
 Виртуален пакет от 3 броя сосове – сос чесън Maggi 220гр, сос бургер Maggi 220л. и
горчица Maggi 280гр.;
3.2.1. Предметна награда от томбола – Преносимо барбекю на въглища с търговска марка
WEBER.

4 МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
4.1 Право на участие в кампанията имат всички дееспособни физически лица, навършили 18
години. Регистрация на код за участие на участник, който не е навършил 18 години към датата
на регистрация на кода, ще се счита за невалидна. В случай че участник, който е спечелил
награда, е на възраст под 18 години към датата на регистрация на кода, неговото участие ще
бъде счетено за невалидно и наградата няма да му бъде присъдена и/или дадена.

4.2 За периода на кампанията от 18.05.2023г. до 31.05.2023г. вкл. Организаторът предоставя
възможност за спечелване на следните моментни награди:
А) 504 броя Виртуални пакета, всеки съдържащ 6 броя Pepsi Max кен 0,33л.;
Б) 252 броя Стека, всеки съдържащ по 6 броя бира Ариана кен 0,5л.;
В) 504 броя Виртуални пакета, всеки включващ 3 броя сосове – сос чесън Maggi 220гр, сос
бургер Maggi 220л. и горчица Maggi 280гр.;
4.3 За периода на кампанията от 18.05.2023г. до 31.05.2023г. вкл. ще бъде проведена и една
томбола на 01.06.2023г., в която ще се изтеглят общо 14 броя предметни награди,
представляващи Преносимо барбекю на въглища с търговска марка WEBER.
4.4 За участие в играта е необходимо в периода от 18.05.2023г. до 31.05.2023г. вкл. да бъде
извършена покупка на стока/стоки в магазин БИЛЛА на обща стойност минимум 10 (десет)
лева с един касов бон, в която е закупен и продукт с бранд Ариана, Pepsi, Maggi, собствените
марки на БИЛЛА Българска ферма (свежо месо) или Grill Party, независимо дали стойността на
покупката или част от нея са заплатени с ваучер за храна, банкова карта или в брой, и кодът
върху касовата бележка за извършената покупка да бъде регистриран за участие в играта на
интернет страница www.billapromo.bg
Тютюневи изделия, ваучери за подарък и хранителни продукти за кърмачета не участват при
формиране стойността на покупката за целите на кампанията и тези Правила.
Минималната стойност от 10 лева се счита изпълнена, ако тази стойност е достигната след
приспадане на всички отстъпки, предлагани от БИЛЛА за закупените от клиента стоки, в която
е закупен и продукт с бранд Ариана, Pepsi, Maggi, собствените марки на БИЛЛА Българска
ферма (свежо месо) или Grill Party, независимо дали стойността на покупката или част от нея
са заплатени с ваучер за храна, банкова карта или в брой.
4.5 При изпълнение на условията за минимална покупка, извършена с един касов бон, в която е
закупен и продукт с бранд Ариана, Pepsi, Maggi, собствените марки на БИЛЛА Българска ферма
(свежо месо) или Grill Party, върху касовия бон/касовата бележка се визуализира код, който
следва да се регистрира на интернет страница www.billapromo.bg за участие в играта. Всяка
покупка над изискуемия минимален праг от 10 лева получава само един код, независимо от
нейната обща стойност.
Например:
 Покупка за 11 лева – получава 1 код;
 Покупка за 22 лева; за 37 лева; за 78 лева; за 98 лева и т.н. – получава 1 код;

4.6 Всеки код дава възможност за:
А) спечелване на една моментна награда от посочените в т.4.2, а именно: (i). Виртуален пакет
от 6 броя Pepsi Max кен, 0,33л.; (ii). Стек по 6 броя бира Ариана кен, 0,5л.; (iii). Виртуален пакет
от 3 броя сосове – сос чесън Maggi 220гр, сос бургер Maggi 220л. и горчица Maggi 280гр.
Непосредствено след регистриране на кода на www.billapromo.bg се визуализира съобщение
дали регистрираният код печели моментна награда и каква е тя или не печели моментна
награда.
И

Б) участие в томбола за спечелване на награда – Преносимо барбекю на въглища с търговска
марка WEBER.
4.7 Регистрацията се счита за валидна, ако участникът попълни следните полета в
регистрационната форма на интернет страницата www.billapromo.bg : код за регистрация от
касовата бележка (кодът за регистрация се отпечатва върху касовата бележка при изпълнение
на условията на покупката), име и фамилия, имейл и телефон за връзка, на който може да
бъде уведомен при спечелване на предметна награда от томболата – Преносимо барбекю на
въглища WEBER.
Всеки код от касовата бележка е уникален и може да бъде регистриран само веднъж.
Всеки регистриран код от касовата бележка участва както в играта за спечелване на моментна
награда по т.4.6.“А“, така и в томболата за спечелване на награда Преносимо барбекю на
въглища WEBER по т.4.6.“Б“.
4.8 Всеки участник има право да регистрира неограничен брой кодове от касови бележки, респ.
да участва с неограничен брой кодове за регистрация. За всяко участие е необходим отделен
код.
4.9 В случай, че регистрираният код спечели моментна награда от посочените в т.4.6.„А“,
автоматично върху екрана се визуализира баркод, който печелившият участник следва да
представи в избран от него магазин BILLA и срещу представянето на баркода – да получи
спечелената момента награда. Съобщение, съдържащо баркода на спечелената моментна
награда, се изпраща и на посочения от печелившия участник и-мейл адрес при регистриране
на кода от касовата бележка.
4.10 Регистрираният касов бон следва да се съхранява от участника за целите на получаване на
награда, в случай че е печеливш.
4.11 Всеки участник има право да спечели неограничен брой моментни награди, посочени в
т.4.6.“А“.
4.12 Всеки участник има право само на един брой награда от томболата по т.4.6.“Б“ Преносимо
барбекю на въглища с марка WEBER.
4.13 Тегленето на наградите от томболата по т.4.6.“Б“ се извършва от BILLA на 01.06.2023г. на
случаен принцип измежду всички участници, успешно регистрирали код в периода на
кампанията от 18.05.2023г. до 31.05.2023г. включително. За тегленето се използва
специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички успешно
регистрирани участници. Тегленето на наградите се извършва в присъствието на нотариус. За
тегленето на наградите се съставя и подписва протокол. В рамките на томболата се теглят:
- 14 (четиридесет) печеливши участника за всеки един от 14-те броя Преносимо барбекю на
въглища с марка WEBER;
- 5 (пет) резервни участника – за същите награди;
Първо (собствено) име и първа буква от фамилното име на печелившите участници от
томболата и телефонните им номера без последните 3 цифри ще бъдат публикувани на
www.billapromo.bg. За спечелването на награда Преносимо барбекю на въглища с марка WEBER
участниците се уведомяват по телефона. По телефона спечелилият участник трябва да потвърди,
че желае да получи спечелената награда и да посочи адрес на магазин BILLA, в който желае да
получи наградата.

Всеки участник има право само на един брой награда от томболата по т.4.6.“Б“ Преносимо
барбекю на въглища с марка WEBER. В случай, че участник бъде изтеглен в томболата като
печеливш повече от един път, следващите тегления след първото не се считат за валидни и вместо
него се изтегля друг печеливш участник.
4.14 В случай че в рамките на три дни спечелил участник не отговори на позвъняванията на БИЛЛА,
респ. не потвърди получаването на наградата, същият губи правото да получи награда. В този
случай се пристъпва към свързване с изтеглен резервен участник по реда на тяхното
изтегляне, като по отношение на него се прилагат гореописаните Правила.
4.15 Крайният срок за получаване на спечелените награди е:
 Краен срок за получаване на спечелени моментни награди – 08.06.2023г.
включително;
 Краен срок за получаване на спечелено Преносимо барбекю на въглища с марка
WEBER - 30.06.2023г. включително.

Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. За
получаване на наградата спечелилият участник следва да се яви в съответния магазин BILLA,
посочен като обект за получаване на наградата като носи със себе си и представи регистрирания
печеливш касов бон. В случай че до определения краен срок спечелилият участник не се яви в
съответния магазин BILLA да получи наградата си, той губи правото си на наградата, за което BILLA
не дължи никакви обезщетения.
4.16 За получаването на награда Преносимо барбекю на въглища с марка WEBER се подписва
приемо-предавателен протокол в два екземпляра, съдържащ данни за самоличността на
спечелилото лице (име, адрес, ЕГН, телефонен номер). Спечелилият участник следва да
удостовери самоличността си с представяне на лична карта, като последната му се връща
веднага, както и да представи оригинал на касовия бон, регистриран за участие и изтеглен
като печеливш. При несъвпадение на данните от личната карта с данните от регистрацията,
спечелилият участник губи правото да получи награда.
4.17 За награди с пазарна стойност над 100 лв., приемайки награди с пазарна стойност над 100
лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица и всички свързани условия в същия закон, БИЛЛА има
задължение да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите, както
и да внесе дължимия данък от името на печелившия.
4.18 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга
награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети
лица.

5 ОТГОВОРНОСТ
5.1 БИЛЛА не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни на
участника при регистрацията, грешно регистриран код, както и при невъзможност за
регистрация и участие в томболата, поради настъпване на обстоятелства извън контрола на
БИЛЛА. БИЛЛА не гарантира, че достъпът до сайтовете www.billa.bg и www.billapromo.bg ще
бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на
обстоятелства извън контрола на дружеството, както и не носи отговорност при поява на
технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в играта за моментни награди и в
томболата.

5.2 БИЛЛА не носи отговорност за допуснати печатни грешки в маркетинговите материали на
кампанията.

6 ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА
6.1 БИЛЛА има неотменимото право да прекрати кампанията по всяко време, като обяви това на
www.billa.bg, www.billapromo.bg и в магазините BILLA.
6.2 При прекратяване на кампанията БИЛЛА не дължи компенсация на участниците.

7 ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
7.1. „БИЛЛА България“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на
Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (Регламента) и като такъв се
задължава да обработва личните данни на участниците в кампанията, в съответствие с
изискванията Регламента.
7.2. Участието в кампанията е доброволно. С участието в кампанията, а именно с регистрация за
участие в кампанията по реда на настоящите Правила, участникът e информиран и приема
предоставените от него лични данни при регистрацията в настоящата кампания да бъдат
обработвани от „БИЛЛА България“ ЕООД за целите на настоящата кампания и томболата с
награди, съгласно предвиденото в настоящите Правила, както и че е информиран за Политиката за
поверителност на Кампанията.
7.3. За целите на участието в кампанията, обявяването на спечелилите лица и предоставяне на
наградите, организаторът „БИЛЛА България“ ЕООД обработва следните лични данни на
участниците в кампанията – собствено име и фамилия, имейл и телефонен номер.
7.4. За целите на участие в кампанията всеки участник е информиран и приема, ако бъде изтеглен
като печеливш в томболата, неговото първо (собствено) име и първа буква от фамилното име,
както телефонните им номера без последните 3 цифри, предоставени при регистрацията в
кампанията, да бъдат публикувани на www.billapromo.bg.
7.5. С участие в Кампанията всеки участник e информиран и приема, че ако бъде изтеглен като
печеливш в томболата, личните му данни, а именно собствено име и фамилия, ЕГН, адрес,
телефонен номер, и-мейл, ще бъдат обработвани за целите на предаване на наградата.
7.6. Може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на „БИЛЛА България“ ЕООД
на имейл: mydata@billa.bg .
7.7. Личните данни на участниците се съхраняват за срок от 6 месеца след края на кампанията.
Личните данни на печелившите участници от томболата се съхраняват за срок от 5 години след
края на кампанията.

8 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Допълнителна информация за кампанията може да намерите на интернет страницата на
БИЛЛА www.billa.bg, www.billapromo.bg и в магазини BILLA.