Официални правила на играта

„В BILLA ТИ ПЕСТИШ“

 

1. Организатор. Изпълнител.

1.1. Организатор на играта „В BILLA ТИ ПЕСТИШ“ е „Билла България“ ЕООД, ЕИК 130007884, със седалище и адрес на управление: гр. София, пк 1404, бул. „България“ № 55.

1.2. Изпълнител на играта е „Кънект ми ООД”, ЕИК 204020454, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Левски В.

2. Официални правила на играта

2.1.  Официалните правила на играта са публикувани и достъпни за целия период на играта на интернет адрес www.billapromo.bg, както и на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria.

2.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет адрес www.billapromo.bg, както и на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria.

2.3. С участието в играта участниците потвърждават, че са запознати с официалните правила и се съгласяват да спазват техните условия.

3. Период и територия на провеждане

3.1. Играта се провежда в периода от 10.00ч на 29.06.2017 г. до 26.07.2017 г. вкл.

3.2. Играта се организира и провежда на територията на България.

4. Условия за участие

4.1. Право на участие в играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелил участник не е навършил 18 години, наградата може да бъде получена само от родител или друг законен представител.

4.2. Участието в играта е обвързано с покупка на стойност минимум 1 лв. на един или няколко промоционални продукта от магазини BILLA. Промоционалните продукти в магазини BILLA са маркирани със следните знаци:

4.3. Задължително условие за участие в играта е чрез направената покупка да има спестена сума на стойност минимум 0.01 лв. Стойността на спестената сума е изписана върху касовата бележка в полето „#ТИ СПЕСТИ“. 

4.4. За участие в играта могат да бъдат регистрирани само касови бележки за направена покупка след 29.06.2017 г.

4.5. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки в периода на играта.

4.6. Всеки участник трябва да съхранява всички регистрирани касови бележки, за да ги представи за справка при спечелване и получаване на награда.

 

5. Механизъм на играта

Стъпка 1: Пазарувай промоционални продукти в магазин BILLA и запази касовата бележка, ако имаш покупка на стойност минимум 1 лв. и спестена сума минимум 0.01 лв.

Стъпка 2: Влез в сайта www.billapromo.bg чрез личен профил или чрез профила във Facebook. Личен профил може да бъде създаден чрез попълване на регистрационната форма на www.billapromo.bg (име и фамилия, e-mail адрес и телефон за контакт).

Стъпка 3: Въведи кода от касовата бележка, ако имаш покупка на промоционални продукти в магазини BILLA на стойност минимум 1 лв. и спестена сума минимум 0.01 лв. Една касова бележка може да бъде регистрирана само един път.

Стъпка 4: Отговори на седмичния въпрос на играта, като маркираш правилния отговор. Право да  участват в тегленето за награда имат само участниците, отговорили правилно на зададения въпрос.

Стъпка 5: Публикувай във Facebook, ако искаш да споделиш с твоите приятели. Публикуването във Facebook не е задължително условие за участие в играта.

6. Награди

6.1. Наградите са ваучер за пазаруване на стоки от магазини BILLA.

6.2. Ваучерът е на стойност общата спестена сума от всички регистрирани касови бележки от един участник в периода на играта, умножена по две. Колкото повече касови бележки се регистрират от един участник (профил), толкова повече се увеличава стойността на наградата.

6.3. Участник, спечелил веднъж награда, има право да участва за нова награда чрез регистриране на нови касови бележки. В този случай ваучерът е на стойност общата спестена сума от всички регистрирани нови касови бележки след деня на спечелване на наградата, умножена по две. 

Пример 1: В периода 29.06.2017 г. – 05.07.2017 г. участник регистрира 1 бр. касова бележка на стойност 20 лв. и спестена сума 5 лв. В случай че на 06.07.2017 г. бъде изтеглен като печеливш, участникът получава ваучер за пазаруване на стоки от магазини BILLA на стойност 10 лв.

Пример 2: В периода 29.06.2017 г. – 12.07.2017 г. участник регистрира  5 бр. касови бележки на обща стойност 100 лв. и общо спестена сума 25 лв. В случай че на 13.07.2017 г. бъде изтеглен, участникът получава ваучер на стойност 50 лв. Ако след 13.07.2017 г. участникът регистрира нова касова бележка на стойност 20 лв. и спестена сума 5 лв., за следващото теглене на 20.07.2017 г. той има възможност да спечели ваучер на стойност 10 лв.

6.4. Ваучерите се издават на електронен носител и са валидни за срок до 31.12.2017 г.

6.5. Не се допуска размяна на ваучерите срещу паричната им равностойност или с друга награда. Повече информация за ваучерите можете да откриете на www.billa.bg

7. Теглене на наградите

7.1. Всеки четвъртък в периода на играта се теглят 5 печеливши. Датите на теглене на наградите са както следва: 06.07.2017 г., 13.07.2017г ., 20.07.2017 г. и 27.07.2017 г.

7.2. Всяка седмица в тегленето на наградите участват всички участници, които са регистрирали касови бележки след 29.06.2017 г. Спечелилите участници могат да участват в следващото теглене на наградите, ако след датата на спечелване на награда регистрират нова касова бележка.

Пример: Първите 5 печеливши ще бъдат изтеглени на 06.07.2017 г. Спечелилите участници могат да участват в следващите тегления, ако след 06.07.2017 г. регистрират нови касови бележки.  

7.3. Спечелилите участници се обявяват в четвъртък до 19.00 ч. на www.billapromo.bg и  www.facebook.com/BillaBulgaria.

7.4. Освен печелившите, ще бъдат теглени и двама резервни участници, които да получат награда в случай, че спечелилите не отговарят на официалните правила.

7.5. Наградите се теглят на случаен принцип чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички участници.

8. Получаване на наградите

8.1. За получаване на наградата спечелилият участник следва в срок от 5 работни дни да се свърже с организатора като изпрати лично съобщение във Facebook. Съобщението следва да съдържа следната информация: три имена, телефон за връзка и адрес на магазин BILLA в България, от който спечелилият участник желае да получи наградата.  

8.2. Наградата се получава от управителя на магазин BILLA срещу представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол.

8.3. Спечелилият участник губи правото да получи награда, ако;

  • данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени в съобщението по т. 8.1.;
  • не се яви да получи наградата в срок до 3 седмици от датата на изпращане на съобщението по т. 8.1.

8.4. Участниците са длъжни да съхраняват касовите бележки за целия период на играта и при спечелване на награда да предоставят за справка оригинал/копие на касова/и бележка/и. В случай че спечелилият участник не предостави валидна касова/и бележка/и, съдържащи реквизитите, които са били регистрирани, той няма право да получи награда.

8.5. В случай че награда бъде спечелена от участник под 14 години, организаторът ще предостави наградата на спечелилия участник само при изрично приемане на наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, организаторът ще предостави наградата на спечелилия участник само при изрично съгласие за приемане на наградата от негов родител или друг законен представител.

9. Отговорност

9.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до интернет страницата www.billapromo.bg, както и Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, невъзможност за публикуване на съдържание на тези страници, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

9.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия използвания функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

9.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила на играта. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда.

10. Защита на личните данни

10.1. Организаторът обработва личните данни на всички участници в играта в съответствие със Закона за защита на личните данни и настоящите условия за обработване на лични данни (ЗЗЛД).

10.2. С участието си в играта се счита, че регистрираните в сайта доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно ЗЗЛД.

10.3. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

10.4. Участниците в Играта се съгласяват, че организаторът може да обработва предоставените лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в играта, както и доставянето на наградата.

10.5. С включването в играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка да бъдат публикувани на Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria.

10.6. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

11. Предсрочно прекратяване на играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на www.billapromo.bg, както и на www.facebook.com/BillaBulgaria.

12. Други                                                                                                                                      

12.1. Участниците могат да се свържат с организатора чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, както и на e-mail info@billa.bg.

12.2. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на организатора, а не на Facebook.

Дата: 29.06.2017 г.